เว็บไซต์ได้หยุดให้บริการตามประกาศแจ้ง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Tel. 0-7567-3400