หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างองค์กร
  ประวัติสหกรณ์
  ฝ่ายจัดการ
คลิกเมนูย่อย ข้อบังคับ/สิทธิ
  ข้อบังคับ
  สิทธิสมาชิก/สมาชิกสมทบ
คลิกเมนูย่อย ระเบียบ
  การถือหุ้นของสมาชิก
  การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
  รับเงินฝาก
  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก
  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ฉ.2
  กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
  ทุนสาธารณประโยชน์
  กองทุนสวัสดิการเงินยืม
  รับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
  ทุนจัดให้มีสำนักงาน
  การพัสดุ
  ค่าใช้จ่ายเดินทางกรรมการ-เจ้าหน้าที่
  เงินยืมทดรอง
  สวัสดิการเจ้าหน้าที่
  บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน
  บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน ฉ.2
  บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน ฉ.3
  หยั่งเสียงเลือกตั้ง คกก.ดนก.
คลิกเมนูย่อย ประกาศ
  รับสมาชิกสมทบ(ชำระค่าหุ้นรายไตรมาส)
  วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
  บริการเงินกู้สามัญทั่วไป
  ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
  การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ
  เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิก
  เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ
  เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ
  เงินกู้พิเศษหมุนเวียนสมาชิก
  เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
  เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
  ลงทุนประกอบอาชีพ
  วลัยลักษณ์เคหะ 1
  วลัยลักษณ์เคหะ 2
  เงินกู้เพื่อการเอนกประสงค์
  บริษัทประเมินราคา
  อัตรา หลักเกณฑ์จ่ายสงเคราะห์การศพ
  หลักเกณฑ์ อัตราจ่ายสมาชิกประสบภัยพิบัติ
  สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
  วันหยุดงาน
  เงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
  บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่
  ค่าทำขวัญ-ค่าทำศพ
  สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
  สวัสดิการเจ็บป่วย-การศพ
  สวัสดิการการศึกษาบุตร
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
  นโยบายป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
  แนวทางปฏิบัติตามป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
  เงินกู้สามัญสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย
คลิกเมนูย่อย อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
คลิกเมนูย่อย การดำเนินงาน
  รายงานประชุมใหญ่
คลิกเมนูย่อย ขั้นตอนการบริการ
  สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ
  เปิดบัญชีเงินฝาก
  ขอกู้เงินฉุกเฉิน
  ขอกู้เงินสามัญ
  ขอกู้เงินสามัญ 3 วันทำการ
  ขอกู้เงินพิเศษแบบหมุนเวียน
  ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
  ขอลาออกมีภาระค้ำประกัน
  ขอลาออกไม่มีภาระค้ำประกัน
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  ใบสมัครสมาชิก
  ใบสมัครสมาชิกสมทบ
  คำยินยอมหักจากเงินฝาก
  ยินยอมให้หักเงินเดือน
  บันทึกออมทรัพย์วันเกิด
  เปิดบัญชีเงินฝาก
  มอบอำนาจหักเงินเดือน
  ถอนเงินจากเงินฝาก
  ใบลาออก
  แจ้งความจำนง
  มอบอำนาจให้รับเงิน
คลิกเมนูย่อย เงินปันผล
  เงินปันผล
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
2  คน  
 สถิติเดือนนี้
123  คน  
 สถิติปีนี้
11989  คน  
 สถิติทั้งหมด
89341  คน  
  IP : 54.211.191.72
เริ่มนับ 27 ส.ค. 2553

  >> โครงสร้างองค์กร
 
   

             โครงสร้างองค์กร
        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารไทยบุรี 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 075-673-172-3, 3115, 3180 โทรสาร 075-673-172    ผู้พัฒนาระบบ