หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างองค์กร
  ประวัติสหกรณ์
  ฝ่ายจัดการ
คลิกเมนูย่อย ข้อบังคับ/สิทธิ
  ข้อบังคับ
  สิทธิสมาชิก/สมาชิกสมทบ
คลิกเมนูย่อย ระเบียบ
  การถือหุ้นของสมาชิก
  การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
  รับเงินฝาก
  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก
  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ฉ.2
  กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
  ทุนสาธารณประโยชน์
  กองทุนสวัสดิการเงินยืม
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้พิเศษ
  เงินกู้พิเศษ ฉ.2
  เงินกู้พิเศษ ฉ.3
  เงินกู้พิเศษ ฉ.4
  เงินกู้ฉุกเฉิน
  เงินกู้ฉุกเฉิน ฉ.3
  เงินกู้ฉุกเฉิน ฉ.4
  เงินกู้ฉุกเฉิน ฉ.2
  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ฉ.2
  รับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
  ทุนจัดให้มีสำนักงาน
  การพัสดุ
  ค่าใช้จ่ายเดินทางกรรมการ-เจ้าหน้าที่
  เงินยืมทดรอง
  สวัสดิการเจ้าหน้าที่
  บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน
  บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน ฉ.2
  บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน ฉ.3
  หยั่งเสียงเลือกตั้ง คกก.ดนก.
  เงินกู้พิเศษ ฉ.5
  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ฉ.3
  การถือหุ้นสมาชิก ฉ.2
  การถือหุ้นสมาชิก ฉ.3
   บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน ฉ.4
   บริหารบุคคล-ข้อบังคับการทำงาน ฉ.5
คลิกเมนูย่อย ประกาศ
  รับสมาชิกสมทบ(ชำระค่าหุ้นรายไตรมาส)
  วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
  บริการเงินกู้สามัญทั่วไป
  ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
  การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ
  เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิก
  เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ
  เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ
  เงินกู้พิเศษหมุนเวียนสมาชิก
  เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
  เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
  ลงทุนประกอบอาชีพ
  วลัยลักษณ์เคหะ 1
  วลัยลักษณ์เคหะ 2
  เงินกู้เพื่อการเอนกประสงค์
  บริษัทประเมินราคา
  อัตรา หลักเกณฑ์จ่ายสงเคราะห์การศพ
  หลักเกณฑ์ อัตราจ่ายสมาชิกประสบภัยพิบัติ
  สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
  วันหยุดงาน
  เงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
  บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่
  ค่าทำขวัญ-ค่าทำศพ
  สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
  สวัสดิการเจ็บป่วย-การศพ
  สวัสดิการการศึกษาบุตร
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
  นโยบายป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
  แนวทางปฏิบัติตามป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
  เงินกู้สามัญสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย
คลิกเมนูย่อย อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
คลิกเมนูย่อย การดำเนินงาน
  รายงานประชุมใหญ่
คลิกเมนูย่อย ขั้นตอนการบริการ
  สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ
  เปิดบัญชีเงินฝาก
  ขอกู้เงินฉุกเฉิน
  ขอกู้เงินสามัญ
  ขอกู้เงินสามัญ 3 วันทำการ
  ขอกู้เงินพิเศษแบบหมุนเวียน
  ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
  ขอลาออกมีภาระค้ำประกัน
  ขอลาออกไม่มีภาระค้ำประกัน
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  ใบสมัครสมาชิก
  ใบสมัครสมาชิกสมทบ
  คำยินยอมหักจากเงินฝาก
  ยินยอมให้หักเงินเดือน
  บันทึกออมทรัพย์วันเกิด
  เปิดบัญชีเงินฝาก
  มอบอำนาจหักเงินเดือน
  ถอนเงินจากเงินฝาก
  ใบลาออก
  แจ้งความจำนง
  มอบอำนาจให้รับเงิน
คลิกเมนูย่อย เงินปันผล
  เงินปันผล
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
2  คน  
 สถิติเดือนนี้
20  คน  
 สถิติปีนี้
227  คน  
 สถิติทั้งหมด
90817  คน  
  IP : 54.80.175.56
เริ่มนับ 27 ส.ค. 2553

  >> โครงสร้างองค์กร
 
   

             โครงสร้างองค์กร
        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารไทยบุรี 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 075-673-172-3, 3115, 3180 โทรสาร 075-673-172    ผู้พัฒนาระบบ