หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย โครงการวิจัย
  โครงการทั้งหมด
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
1  คน  
 สถิติเดือนนี้
8  คน  
 สถิติปีนี้
102  คน  
 สถิติทั้งหมด
4575  คน  
  IP : 54.80.175.56
8/9/2554

  >> นักวิจัย
 
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1.
ก้าน จันทร์พรหมมา รองศาสตราจารย์ 1. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีผงเปลือกมังคุดและย่านมันแดงฯ 2548 ที่ปรึกษา
2.
กาหลง คงพันธ์ นักวิชาการ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
3.
เกียรติขจร สุขไกรไทย นักวิชาการ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
4.
ไกรศร สายวารี นักวิชาการ 1. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรุมนท้องถิ่นฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
5.
คงเดช ลิ่มไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษจากพืชท้องถิ่นในระดับชุมชนของภาคใต้
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ
2547
2548
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
6.
จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. เทคนิคการเพาะเลี้ยงไส้เดือนแดง ( Lumbricus rubellus(Hoffmeister ) ฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
7.
จุไร หมื่นรา นักวิชาการ 1. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเงนิเวศวัฒนธรรมเกาะนางโดย 2549 ผู้ร่วมวิจัย
8.
จิรพงศ์ กาละกาญจน์ นักวิชาการ 1. การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดโอโซนโดย ใช้เทคนิค Barrier Discharg ฯ
2. การพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อ ในอุตสาหกรรมทำปลาแห้งฯ
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
9.
จรรยพร ขาวคง นักวิชาการ 1. การผลิตอาหารปลานิลสำเร็จรูปโดยวัตถุดิบในท้องถิ่น 2548 ผู้ร่วมวิจัย
10.
ชัยรัตน์ ศิริพัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1.. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
2. ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวฯ ของมังคุด
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
11. ณรงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์ 1. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรุมนท้องถิ่นฯ
2547
2549
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
12. ดวงธิดา ขุมทอง นักวิชาการ 1. การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดโอโซนโดย ใช้เทคนิค Barrier Discharg ฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
13. เดชา นันทพิชัย อาจารย์ 1. การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ 2547 หัวหน้าโครงการ
14. ทนง เอี่ยวศิริ อาจารย์ 1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาฝักสะตอและเมล็ดสะตอสด 2547 หัวหน้าโครงการ
15. ทรงวุฒิ พัฒแก้ว นักวิชาการ 1. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
16. ธรรมนูญ ศรีน่วม นักวิชาการ 1. การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดโอโซนโดย ใช้เทคนิค Barrier Discharg ฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
17. ธีรพันธุ์ จุฬากาญจน์ นักวิชาการ 1. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรุมนท้องถิ่นฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
18. นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์ 1. การผลิตอาหารปลานิลสำเร็จรูปโดยวัตถุดิบในท้องถิ่น
1. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์
1. การศึกษาการสาหร่ายทะเลในการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล

2548
2548
2549

หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
19. นุสนธ์ สงเอียด นักวิชาการ 1. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2547 ผู้ร่วมวิจัย
20. นิรันดร มาแทน อาจารย์ 1. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ยางพารา และกะลามะพร้าวฯ 2549 หัวหน้าโครงการ
21. บุญนำ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ยางพารา และกะลามะพร้าวฯ 2549 ที่ปรึกษา
22. บุญรัตน์ จันทรภักดี นักวิชาการ 1. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นฯ
2. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเงนิเวศวัฒนธรรมเกาะนางโดย
2549
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
23. ปนัดดา พิบูลย์ อาจารย์ 1. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
24. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช อาจารย์ 1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่งตำบลฯ 2547 หัวหน้าโครงการ
25. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ อาจารย์ 1. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
26. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด อาจารย์ 1. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ
2.. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
2547
2547
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
27. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ 1. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ
2.. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
2547
2547
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
28. พิภพ ปราบณรงค์ อาจารย์ 1. การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
29. เพ็ญนภา ทองอยู่ นักวิชาการ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
30. ไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิชาการ 1. การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดโอโซนโดย ใช้เทคนิค Barrier Discharg ฯ
2. การพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อ ในอุตสาหกรรมทำปลาแห้งฯ
3. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ยางพารา และกะลามะพร้าวฯ
2547
2547
2547
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
31. ภานุวัฒน์ บุญเรืองขาว นักวิชาการ 1. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรุมนท้องถิ่นฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
32. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักฯ 2547 หัวหน้าโครงการ
33. มนตรา ไชยรัตน์ อาจารย์ 1. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีผงเปลือกมังคุดและย่านมันแดงฯ
2. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมเสนฝ้ายด้วยสีสกัดจากใบคุระและดอกอัญชัญฯ
2548
2549
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
34. มนตรี อิสรไกลศีล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดโอโซนโดย ใช้เทคนิค Barrier Discharg ฯ
2. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
3. ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวฯ ของมังคุด
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประหยัดและสะดวกในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาฯ
5. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ

2547
2547
2548
2548
2548

หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
35. รัชฎา คชแสงสันต์ นักวิชาการ 1. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นฯ
2547
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
36. ราตรี นิตยเดชพัฒน์ นักวิชาการ 1. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
37. เลอศักดิ์ มุติชน นักวิชาการ 1. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรุมนท้องถิ่นฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
38. วันชาติ ปรีชาติวงศ์ อาจารย์ 1. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ยางพารา และกะลามะพร้าวฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
39. วันสุรีย์ พรหมภัทร อาจารย์ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
40. วัลยา สัจจากุล อาจารย์ 1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่งตำบลฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
41. วาริน อินทนา อาจารย์ 1. การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดโอโซนโดย ใช้เทคนิค Barrier Discharg ฯ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประหยัดและสะดวกในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาฯ
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
42. วาสินี มีนิล นักวิชาการ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ   ผู้ร่วมวิจัย
43. วินัย ประลมพ์กาญจน์ ศาสตราจารย์ 1. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูให้มีประสิทธิภาพ
2. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ
2547
2547
2549
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
44. วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ อาจารย์ 1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่โครงการหนึ่งตำบลฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
45. ศรัญญา ทองอยู่ นักวิชาการ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
46. ศิริอุมา เจาะจิตต์ อาจารย์ 1. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
47. สถาพร ดิเรกบุษราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การศึกษาการสาหร่ายทะเลในการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล
2. เทคนิคการเพาะเลี้ยงไส้เดือนแดง ( Lumbricus rubellus(Hoffmeister ) ฯ

2549
2549

หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
48. สุธีระ ทองขาว อาจารย์ 1. การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
49. สุปราณี มนูรักษ์ชินากร อาจารย์ 1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาฝักสะตอและเมล็ดสะตอสด
1. ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวฯ ของมังคุด
2547
2548
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
50. สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ 1. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
51. สุภาวดี ศิลป์นรประสาธน์   1. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
52. สมใจ พิมล อาจารย์ 1. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2547 ผู้ร่วมวิจัย
53. สิรภัทร จิตตะมาลา นักวิชาการ 1. การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษจากพืชท้องถิ่นในระดับชุมชนของภาคใต้ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
54. สืบพงศ์ ธรรมชาติ รองศาสตราจารย์ 1. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเกาะนางโดย 2549 หัวหน้าโครงการ
55. หทัยชนก วงศ์เทพ อาจารย์ 1. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีผงเปลือกมังคุดและย่านมันแดงฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
56. หมุดตอเล็บ หนิสอ อาจารย์ 1. การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดโอโซนโดย ใช้เทคนิค Barrier Discharg ฯ
2. การพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อ ในอุตสาหกรรมทำปลาแห้งฯ
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
57. อรพรรณ อำนวยศิลป์ นักวิชาการ 1. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรุมนท้องถิ่นฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
58. อนุชิต ชินาจริยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. เทคนิคการเพาะเลี้ยงไส้เดือนแดง ( Lumbricus rubellus(Hoffmeister )ฯ 2549 หัวหน้าโครงการ
59. อมรฤทธิ์ หวันหยี นักวิชาการ 1. วิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
60. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ อาจารย์ 1. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีสกัดจากใบคุระและดอกอัญชัญฯ 2549 หัวหน้าโครงการ
61. อุทัย แกล้วกล้า นักวิชาการ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงด้วยวัสดุเหลือ ในชุมชนฯ
2. การผลิตอาหารปลานิลสำเร็จรูปโดยวัตถุดิบในท้องถิ่น
2548
2548
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
62. โอภาส ตันติฐากูร อาจารย์ 1. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์ 2548 หัวหน้าโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
63.
เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ อาจารย์ 1. โครงการเพิ่มศัยภาพการจัดการธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ฯ 2549 ที่ปรึกษา
64.
จุฑารัตน์ อินทปัน อาจารย์ 1. การสารพอลิเมอร์แทนกรดจับตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อยางฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
65.
จิรยุทธ์ จันทพันธ์ อาจารย์ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
66.
ธวัชชัย ธรรมชาติ นักวิชาการ 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ
2. การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมบริเวณคลองยัน จ.สุราษฎร์ฯ
2547
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
67. ธีร ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ 1. การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมบริเวณคลองยัน จ.สุราษฎร์ฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
68. บดี คำสีเขียว อาจารย์ 1. การวิจัยฯ การผลิตทางใบปาล์มน้ำมันหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคื้ยวเอื้องฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
69. สอรัฐ มากบุญ อาจารย์ 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ
2. การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมบริเวณคลองยัน จ.สุราษฎร์ฯ
2547
2549
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
70. สาโรจน์ เรืองสุวรรณ นักวิชาการ 1. การวิจัยฯ การผลิตทางใบปาล์มน้ำมันหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคื้ยวเอื้องฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
71. สุทธิจิตต์ เชิงทอง อาจารย์ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
72. สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล อาจารย์ 1. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางทดแทนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 2547 หัวหน้าโครงการ
73. เสาวนีย์ เมืองแก้ว อาจารย์ 1. การสารพอลิเมอร์แทนกรดจับตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อยางฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
74. ยุวดี จันทะศิริ อาจารย์ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
75. โอภาส พิมพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การวิจัยฯ การผลิตทางใบปาล์มน้ำมันหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคื้ยวเอื้องฯ 2549 หัวหน้าโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
76.
กฤษดา ลาวัลย์ อาจารย์ 1. เทคโนโลยีกล้าเอลูกแป้งยีสต์และกระบวนการหมักสำหรับผลิตสุราขาวฯ 2547 ที่ปรึกษา
77.
กอบกิจ ยอดรักษ์   1. การ ใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยากป้องกันกำจัดโรคราและหนอนฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
78.
จันทรา ทองสมัคร   1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้ายกเมืองนคร 2549 หัวหน้าโครงการ
79.
จีราภรณ์ สังข์ผุด อาจารย์ 1. เทคโนโลยีกล้าเอลูกแป้งยีสต์และกระบวนการหมักสำหรับผลิตสุราขาวฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
80.
เจษฎา พัตรานนท์ อาจารย์ 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอเมืองนครจากกระจูด
2. การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบกระพ้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสารกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2548
2549
2549
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
81.
ฉัตรชัย สังข์ผุด อาจารย์
อาจารย์
1. เทคโนโลยีกล้าเอลูกแป้งยีสต์และกระบวนการหมักสำหรับผลิตสุราขาวฯ
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของหม้อกลั่นสุราชุม
2547
2547
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
82.
ชัชวาล รัตนพันธุ์ อาจารย์ 2. การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
83.
ดิเรก ศรีณพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การ ใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยากป้องกันกำจัดโรคราและหนอนฯ 2547 หัวหน้าโครงการ
84.
ประดุจฤดี สารสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การพัฒนาอิฐฉนวนความร้อนและสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิสูงฯ
2. การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
85.
เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอเมืองนครจากกระจูด
2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสารกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบกระพ้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2548
2549
2549
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
86..
วิลาวัลย์ จินวรรณ อาจารย์ 1. การพัฒนาอิฐฉนวนความร้อนและสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิสูงฯ
2. การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
87.
สมบูรณ์ สารสิทธิ์ อาจารย์ 1. การพัฒนาอิฐฉนวนความร้อนและสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิสูงฯ
2. การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ
2547
2548
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
88.
สุดาวรรณ์ มีบัว อาจารย์ 1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้ายกเมืองนคร 2549 ผู้ร่วมวิจัย
89.
สุพรรณสาร โพธิ์ประเสริฐ อาจารย์ 1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้ายกเมืองนคร 2549 ผู้ร่วมวิจัย
90.
สุริยะ จันทร์แก้ว อาจารย์ 1. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของปลาซิวใบไผ่ ของชุมชนต้นน้ำคลองปลายอวนฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
91.
เสกสรร ไกรน้อย นักวิชาการ 1. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของปลาซิวใบไผ่ ของชุมชนต้นน้ำคลองปลายอวนฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
92.
อำนวย ทองทะวัย อาจารย์ 1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้ายกเมืองนคร 2549 ผู้ร่วมวิจัย
93.
อำนวยโชค เวชกุล อาจารย์ 1. การเลี้ยงปลาหมอไทยร่วมกับปลาดุกลูกผสมในบ่อดินฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
94.
อำพล ศิริพันธ์ อาจารย์ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของหม้อกลั่นสุราชุมชน
2. การพัฒนาอิฐฉนวนความร้อนและสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิสูงฯ
2547
2547
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
95.
จรัญ เข็มเพชร อาจารย์ 1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการฯ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กะละแมฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
96.
จิตเกษม หลำสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการฯ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กะละแมฯ 2549 ที่ปรึกษา
97.
ธวัช บุญนวล อาจารย์ 1. แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ้าทอพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค 2547 ผู้ร่วมวิจัย
98.
ปริญญา สุกแก้วมณี อาจารย์ 1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการฯ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กะละแมฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
99.
ปวีณา ทองบุญยัง อาจารย์ 1. การฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานก้านมะพร้าวฯ 2547
ผู้ร่วมวิจัย
100.
ไพโรจน์ บุญมณี อาจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
101.
ยุวดี อาษา อาจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
102.
ลาวัลย์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์ อาจารย์ 1. การฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานก้านมะพร้าวฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
103.
วิรุณทิพย์ จันทร์แดง อาจารย์ 1. แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ้าทอพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค 2547 หัวหน้าโครงการ
104.
สมนึก ทองละเอียด อาจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
105.
สมพร ศรีอาภานนท์ อาจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
106.
สมศักดิ์ ชอบตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ที่ปรึกษา
107.
สุกัญญา ไหมเครือแก้ว อาจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
108.
โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ 1. การวิจัยฯ การผลิตทางใบปาล์มน้ำมันหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคื้ยวเอื้องฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
109.
อติชาต เภรีฤกษ์ อาจารย์ 1. การฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานก้านมะพร้าวฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
110.
อารยา ปรานประวิตร อาจารย์ 1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการฯ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กะละแมฯ 2549 หัวหน้าโครงการ
111.
อุราภรณ์ เรืองวัชรรินทร์ อาจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน
1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการฯ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กะละแมฯ
2548
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
112.
กัณหา ไฝขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง 2549 ผู้ร่วมวิจัย
113.
เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ
2. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง
2549
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
114.
จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ 1. ความเป็นไปได้ในการผลิตคั่วกลิ้งกระป๋อง 2547 หัวหน้าโครงการ
115.
จเร พัฒนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การศึกษาการเพาะเห็ดหอม บริเวณเทือกเขาหลวง ตำบลนบพิตำฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
116.
จิณณ์ดี ทองขุนดำ อาจารย์ 1. การทำแผ่นยางเสริมแรงไม้กวาดเส้นใยตาล : ความเป็นไปได้ 2547
หัวหน้าโครงการ
117.
จีรวิทย์ จำปา อาจารย์ 1. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง 2549 ที่ปรึกษา
118.
ชมัยพร สิทธิเกษมกิจ อาจารย์ 1. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง 2549 ผู้ร่วมวิจัย
119.
ชัยพร เฉลิมพักตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูให้มีประสิทธิภาพ
2. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
2547
2547
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
120.
ดวงเดือน สงฤทธิ์ อาจารย์ 1. ความเป็นไปได้ในการผลิตคั่วกลิ้งกระป๋อง 2547 ผู้ร่วมวิจัย
121.
นพ ศักดิเศรษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูให้มีประสิทธิภาพ
2. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
2547
2547
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
122.
ประดิษฐ์ อาจชมภู อาจารย์ 1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ 2549 หัวหน้าโครงการ
123.
พรสวรรค์ สุวรรณสาร อาจารย์ 1. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง 2549 ที่ปรึกษา
124.
พลูทรัพย์ อินทร์สังข์ อาจารย์ 1. ความเป็นไปได้ในการผลิตคั่วกลิ้งกระป๋อง 2547 ผู้ร่วมวิจัย
125.
พิทยา อำพนพนารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกเส้นใยตาลโตนดส ู่ชุมชน
2. เครื่องปอกผลหมาก
2547
2549
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
126.
วรรณา หอมเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การศึกษาการเพาะเห็ดหอม บริเวณเทือกเขาหลวง ตำบลนบพิตำฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
127.
วรรณี จันทร์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การเลี้ยงปลาหมอไทยร่วมกับปลาดุกลูกผสมในบ่อดินฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
128.
ศุภเวทย์ สงคง อาจารย์ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกเส้นใยตาลโตนดส ู่ชุมชน
2. เครื่องปอกผลหมาก
2547
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
129. ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ
2. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง
2549
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
130. สมจิต ถนอมวงศ์วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
131. สมพร ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
2. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูให้มีประสิทธิภาพ
1. การศึกษาการเพาะเห็ดหอม บริเวณเทือกเขาหลวง ตำบลนบพิตำฯ
2547
2547
2548
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ที่ปรึกษา
132. สมหมาย คล้ายบ้านใหม่ อาจารย์ 1. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง 2549 ผู้ร่วมวิจัย
133. เสถียร โปกุล อาจารย์ 1. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง 2549 หัวหน้าโครงการ
134. สุภาภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ 1. การทำแผ่นยางเสริมแรงไม้กวาดเส้นใยตาล : ความเป็นไปได้ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
135. โสภาพร วิศิษฏิ์พงศ์ อาจารย์ 1. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมือง 2549 ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
136.
คมสัน คำบรรลือ อาจารย์ 1. การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยราชการของ อ.ขนอมฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
137.
พิทักษ์ บุญนุ่น อาจารย์ 1. การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยราชการของ อ.ขนอมฯ
2. การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ ใช้ในการอบปลา
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
138.
วิชิต มาลาเวช อาจารย์ 1. การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยราชการของ อ.ขนอมฯ
2. การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ ใช้ในการอบปลา
2547
2548
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ

คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
139.
ขวัญใจ สุชินพงศ์พันธ์ อาจารย์ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบัวบกเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
140.
คมสัน นันทสุนทร อาจารย์ 1. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเห็ดของชุมชนฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
141.
คณิต ขอพลอยกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การรากหนอนตายหยากกำจัดแมลงและควบคุมปรสิตในสุกรฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
142.
จริยา ขอพลอยกลาง รองศาสตราจารย์ 1. การรากหนอนตายหยากกำจัดแมลงและควบคุมปรสิตในสุกรฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
143.
ดวงเดือน เรืองเกิด อาจารย์ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบัวบกเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
144.
พรศิลป์ มณีฉาย อาจารย์ 1. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเห็ดของชุมชนฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
145.
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. แนวทางป้องกันกำจัดแมลงศัตรูคะน้าโดยวิธีผสมผสานฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
146.
ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. แนวทางป้องกันกำจัดแมลงศัตรูคะน้าโดยวิธีผสมผสานฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
147.
ละอองวรรณ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลูกชิ้นปลาจากปลาทับทิมฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
148.
วุฒิชัย สีเผือก อาจารย์ 1. การวิจัยฯ การผลิตทางใบปาล์มน้ำมันหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคื้ยวเอื้องฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
149.
วิชชุลฎา ถาวโรจน์ อาจารย์ 1. โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลูกชิ้นปลาจากปลาทับทิมฯ 2549 หัวหน้าโครงการ
150
สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร อาจารย์ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบัวบกเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 2548 หัวหน้าโครงการ
151.
เสาวนีย์ ชัยเพชร อาจารย์ 1. โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลูกชิ้นปลาจากปลาทับทิมฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
152.
ชำนิ กิ่งแก้ว อาจารย์ 1. การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตสุรากลั่นจากน้ำตาลโตนด
2. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าฯ
2548
2549
ผู้ร่วมวิจัย
153.
จริมจิต เกิดบ้านชัน อาจารย์ 1. ศึกษากระบวนการจัดการกลุ่มไม้ผลบ้านจำปา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสงฯ
2547
หัวหน้าโครงการ
154. ถาวรินทร์ คงมณี อาจารย์ 1. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
155. สุกัญญา ใจเย็น อาจารย์ 1. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
156.
อุษา คะเณ อาจารย์ 1. การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตสุรากลั่นจากน้ำตาลโตนด
2. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าฯ
2548
2549
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

วิทยาลัยศรีโสภณ


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
157.
มุมตาส มีระมาน อาจารย์ 1. ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอัตราการผลิตมูลฝอยฯ 2548
หัวหน้าโครงการ
158.
ปัทมา ป้อมเมือง อาจารย์ 1. ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอัตราการผลิตมูลฝอยฯ
2548
หัวหน้าโครงการ

วิทยาลัยตาปี


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
159.
เฉลิมพร บัวพา อาจารย์ 1 การวางระบบบัญชี : กรณีศึกษากลุ่ม OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548 ผู้ร่วมวิจัย
160.
จงกล ชุมพรัตน์ อาจารย์ 1. ทัศนคติของผู้เข้ารับบริการการรักษาต่อการแพทย์แผนไทยฯ 2547 * ผู้ร่วมวิจัย
161.
จิราวรรณ หวั่งประดิษฐ อาจารย์ 1. ทัศนคติของผู้เข้ารับบริการการรักษาต่อการแพทย์แผนไทยฯ 2547 *
ผู้ร่วมวิจัย
162.
ธีรยุทธ์ ขุนศรีแก้ว อาจารย์ 1. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ทัศนคติของผู้เข้ารับบริการการรักษาต่อการแพทย์แผนไทยฯ
2547
2547 *
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
163.
วันเพ็ญ จันทร์คง อาจารย์ 1 การวางระบบบัญชี : กรณีศึกษากลุ่ม OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548 ผู้ร่วมวิจัย
164.
วัสยามน รักษ์บำรุง อาจารย์ 1 การวางระบบบัญชี : กรณีศึกษากลุ่ม OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548 ผู้ร่วมวิจัย
165.
สุภาวดี สุทธิรักษ์ อาจารย์ 1 การวางระบบบัญชี : กรณีศึกษากลุ่ม OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548 หัวหน้าโครงการ

วิทยาลัยชุมชนระนอง


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
166.
จันท์ญา อาจชมภู อาจารย์ 1.การศึกษาศักยภาพ ด้ านการบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมนบ้านม่วงกลวงฯ 2548 หัวหน้าโครงการ
167.
พริษฐ์ บุญรักษ์ อาจารย์ 1.การศึกษาศักยภาพ ด้ านการบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมนบ้านม่วงกลวงฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
168.
วิสิฏฐ์ อาจชมภู อาจารย์ 1.การศึกษาศักยภาพ ด้ านการบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมนบ้านม่วงกลวงฯ 2548
ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
169.
ชุติมา ตันติกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การผลิตอาหารปลานิลสำเร็จรูปโดยวัตถุดิบในท้องถิ่น 2548 ที่ปรึกษา
170.
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ รองศาสตราจารย์ 1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ 2549 ที่ปรึกษา
171.
วสันณ์ เพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ 1. การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเห็ดของชุมชนฯ 2548
ที่ปรึกษา
172.
สายัณห์ สดุดี รองศาสตราจารย์ 1. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูให้มีประสิทธิภาพ
2. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ
2547
2547
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
173.
อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย อาจารย์ 1. การสารพอลิเมอร์แทนกรดจับตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อยางฯ 2548 ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
174.
พงศธร สังข์เผือก รองศาสตราจารย์ 1. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และวิเคราะห์หาสารโลหะหนักฯ 2547 ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยรังสิต


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
175.
ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล อาจารย์ 1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการฯ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กะละแมฯ 2549 ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
176.
เสาวนีย์ รัตนพานี รองศาสตราจารย์ 1. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีผงเปลือกมังคุดและย่านมันแดงฯ
2. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมเสนฝ้ายด้วยสีสกัดจากใบคุระและดอกอัญชัญฯ
2548
2549
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
177.
กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ อาจารย์ 1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาฝักสะตอและเมล็ดสะตอสด 2547 ผู้ร่วมวิจัย
178.
จิรเดช แจ่มสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประหยัดและสะดวกในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาฯ
1. สีธรรมชาติจากพืช : การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีผงเปลือกมังคุดและย่านมันแดงฯ
2548
2548
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ

มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตเพชรบุรี


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
179.
จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์ 1. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2547 ผู้ร่วมวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
180.
สมชาย กล้าหาญ รองศาสตราจารย์ 1. ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวฯ ของมังคุด 2548 ผู้ร่วมวิจัย

ชุมชน – ภาคเอกชน


ที่ ชื่อ - ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
181.
เชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ชุมชน 1. การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2547 ผู้ร่วมวิจัย
182. จรูญ ผิวเหลือง กลุ่มเลี้ยงแพะ 1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
183. จำนง ประวิทย์ เครือข่ายฯ คลองยัน 1. การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมบริเวณคลองยัน จ.สุราษฎร์ฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
184. จำนูญ พลายด้วง ชุมชน 1. การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษจากพืชท้องถิ่นในระดับชุมชนของภาคใต้
2. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์
2547
2548
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
185. เจริญ หนุทอง   1. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีประสิทธิภาพ 2547 ผู้ร่วมวิจัย
186. ทีปกาญจน์ วาที เอกชน การสารพอลิเมอร์แทนกรดจับตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อยางฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
187. นภา ผลิโกมล สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง 1. เทคนิคการเพาะเลี้ยงไส้เดือน แดง ( Lumbricus rubellus(Hoffmeister )ฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
188. นิกร อักษรเดช ชุมชน 1. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเงนิเวศวัฒนธรรมเกาะนางโดย 2549 ผู้ร่วมวิจัย
189. โนรียา มีระมาน ชุมชนพะเนียด 1. ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอัตราการผลิตมูลฝอยฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
190. บัวแก้ว เดชวรรณ ชุมชนพะเนียด 1. ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดอัตราการผลิตมูลฝอยฯ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
191. วาสนา เกื้อฉิม ชุมชนแปรรูป 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
192. สมพร หีตหนู ชุมชนแปรรูป 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
193. สงวน มงคลศรีพันเลิศ กลุ่มเลี้ยงแพะ 1. การพัฒนาทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงแพะฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
194. สุธี ทองยัง   1. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์ 2548 ผู้ร่วมวิจัย
195. สาโรจน์ ศรีพิทักษ์ ฟาร์มสาธิต 1. การวิจัยฯ การผลิตทางใบปาล์มน้ำมันหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคื้ยวเอื้องฯ 2549 ผู้ร่วมวิจัย
196. สินชัย วงศ์จินดา ชุมชนแปรรูป 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะสู่ชุมชน 2548 ผู้ร่วมวิจัย
197. เสรี ปานทน พระวัดเกาะนางโดย 1. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเกาะนางโดย 2549 ผู้ร่วมวิจัย

 

Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
เครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673554, 075-673555    ผู้พัฒนาระบบ