หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับหน่วยงาน
  สารจากผู้อำนวยการ
  ปณิธาน
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  คณะกรรมการหลักสูตร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร Ph.D.
  หลักสูตร
  ปรัชญาหลักสูตร
  วัตถุประสงค์
  แผนการศึกษา
  โครงสร้างหลักสูตร
  การจัดการเรียนการสอน
  ระบบสนับสนุนการเรียน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  การรับสมัคร
  อาจารย์ผู้สอน
  อาจารย์ที่ปรึกษา Thesis
  การสอบวัดคุณสมบัติ
  ขั้นตอนการทำ Thesis
  หัวข้อThesis รุ่น1
  หัวข้อThesis รุ่น2
  ทำเนียบนักศึกษา รุ่น1
  ทำเนียบนักศึกษา รุ่น2
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร M.B.A.
  แนะนำหลักสูตร
  วิสัยทัศน์
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  การจัดการเรียนการสอน
  หลักสูตรและแผนการสอน
  อาจารย์ผู้สอน
  การรับสมัคร
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ทำเนียบนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มและคำร้อง
  การศึกษาอิสระ
  วิทยานิพนธ์
  ขอสอบประมวล
  ขอสำเร็จการศึกษา
  คำร้องงานทะเบียน
  อื่นๆ
คลิกเมนูย่อย Thesis/IS
  กระบวนการศึกษาอิสระ
  Advisor-ความชำนาญ
  หัวข้อ IS
  หัวข้อ Thesis
  นักศึกษารอกำหนดที่ปรึกษาใหม่
  Template-IS
   IS มหาบัณฑิต(MBA)
  IS มหาบัณฑิต(MM)
  ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  Thesis ของมหาบัณฑิต
  โครงสร้างการทำแผนธุรกิจ
  รูปแบบบทความวิจัย
  ข่าวการประชุมวิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปีการศึกษา 2556
  ภาคพิเศษ/56
  ปีการศึกษา 2557
คลิกเมนูย่อย รวมเว็บลิงค์
  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สำนักงานบัณฑิต มวล.
  ศูนย์บริการการศึกษา มวล.
  มวล.นครศรีธรรมราช
  intranet
  Google
คลิกเมนูย่อย บุคลากร
  บุคลากรประจำโครงการฯ
คลิกเมนูย่อย ตารางเรียนภาคที่ 3/58
  MBA 28 Nakhon
  MBA 28 Surat
  MBA 29 Nakhon
  MBA 29 Surat
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
8  คน  
 สถิติเดือนนี้
268  คน  
 สถิติปีนี้
2079  คน  
 สถิติทั้งหมด
200842  คน  
  IP : 54.80.175.56
8/9/2554

  >> โครงสร้างหลักสูตร
 
   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555)

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
               1. หลักสูตร แบบ 1.1   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความรู้ใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยวิชา รายวิชาหมวดสัมมนาจำนวน 2 หน่วยวิชา และต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยวิชา โดยมีการประเมินผลเป็น S และ U ทั้งนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ อาจจะพิจารณายกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยมากเพียงพอ

2. หลักสูตร แบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาขั้นปริญญาโท เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการเรียนรายวิชาและการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  ทำวิทยานิพนธ์จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา และศึกษารายวิชาในหมวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยวิชา โดยมีการประเมินผลเป็น S และ U ทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยวิชา แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด

 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ และหรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ เห็นสมควรอาจจะกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทอีกไม่เกิน 4 หน่วยวิชา โดยไม่นับหน่วยวิชาและประเมินผลการศึกษาเป็น S/U

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

แบบ 2.1

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*

3

3

2. หมวดวิชาบังคับ

-

3

3. หมวดวิชาเลือก

-

1

4. หมวดวิชาสัมมนา*

2

1

5. หมวดวิทยานิพนธ์

16

12

รวม

16

16

หมายเหตุ:  * มีการประเมินเป็น S กับ Uและไม่นับหน่วยวิชา 

 

รายวิชาที่ต้องศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 1.1 
          หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยวิชา

รหัส 

รายวิชา

หน่วยวิชา
BUS-691

ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ในการวิจัยธุรกิจ

1 (4-0-8)
BUS-692

   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

1 (4-0-8)
BUS-693

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

1 (4-0-8)

หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 2 หน่วยวิชา

      รหัส

รายวิชา    

 หน่วยวิชา 
BUS-991

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

0.5 (2-0-4)
BUS-992

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

0.5 (2-0-4)
BUS-993

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

0.5 (2-0-4)
BUS-994

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4

0.5 (2-0-4)

หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 16 หน่วยวิชา

รหัส 

รายวิชา

หน่วยวิชา
BUS-630

วิทยานิพนธ์

16 (0-192-0)

หลักสูตรแบบ 2.1 
          หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยวิชา

รหัส 

รายวิชา

หน่วยวิชา
BUS-691

ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ในการวิจัยธุรกิจ

1 (4-0-8)
BUS-692

   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

1 (4-0-8)
BUS-693

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

1 (4-0-8)

หมวดวิชาบังคับ จำนวน 3 หน่วยวิชา

      รหัส

รายวิชา    

 หน่วยวิชา 
BUS-628

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

1 (4-0-8)
BUS-694

นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ

1 (4-0-8)
BUS-695

การบริหารธุรกิจเชิงเปรียบเทียบ

1 (4-0-8)

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยวิชา

      รหัส

รายวิชา    

 หน่วยวิชา 
BUS-611

ประเด็นเฉพาะทางการบัญชีและการเงิน

1 (4-0-8)
BUS-627

ประเด็นเฉพาะทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1 (4-0-8)
BUS-631

ประเด็นเฉพาะทางการตลาด

1 (4-0-8)
BUS-641

ประเด็นเฉพาะทางการดำเนินงาน

1 (4-0-8)
BUS-651

ประเด็นเฉพาะทางการท่องเที่ยว

1 (4-0-8)

หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 1 หน่วยวิชา

รหัส

รายวิชา    

 หน่วยวิชา 
BUS-995

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5

0.5 (2-0-4)
BUS-996

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6

0.5 (2-0-4)

หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยวิชา

รหัส 

รายวิชา

หน่วยวิชา
BUS-632

วิทยานิพนธ์

12 (0-144-0)

คำอธิบายรายวิชา

 

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ
โทร.075-672203,672208 โทรสาร.075-672202    ผู้พัฒนาระบบ