หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับหน่วยงาน
  แนะนำหน่วยงาน
  ภารกิจหลัก
  โครงสร้าง
  บุคลากร
คลิกเมนูย่อย การประชุมที่ประชุมบริหาร
  ปฏิทินการประชุม
คลิกเมนูย่อย การเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น
  ตารางกิจกรรมรัฐพิธีประจำปี
  ตารางกิจกรรมท้องถิ่นพิเศษอื่นๆ
  แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหาร
  คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม
คลิกเมนูย่อย งานบริการ
  งานไปรษณีย์
  ระบบจองห้องประชุมอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
  ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบทะเบียนผู้มีอุปการะคุณ
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม
คลิกเมนูย่อย สถิติการใช้บริการ
  การฝากส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  การฝากส่งเอกสารภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
คลิกเมนูยย่อย ข้อมูลบุคลากร...
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
3  คน  
 สถิติเดือนนี้
75  คน  
 สถิติปีนี้
576  คน  
 สถิติทั้งหมด
38085  คน  
  IP : 54.80.175.56
8/9/2554

  >> แนะนำหน่วยงาน
 
   ส่วนสารบรรณและอำนวยการ เป็นส่วนงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี การบริหารงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีสำนักงาน หลักประจำ ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน การบริหารงาน ทั่วไป การอำนวยการและการสนับสนุน การปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 งานประกอบด้วย งานธุรการ งานไปรษณีย์ งานสารบรรณและสนเทศ งานการประชุม งานนิติการ ซึ่งจะมี รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานปรากฏในภารกิจหลัก
     นอกจากการบริหารงาน ประสานงานและให้บริการ ณ อาคารบริหาร ดังกล่าวแล้ว ยังมีสถานที่ในการให้บริการ อีก 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก ให้บริการ ณ อาคารอื่น คือ ศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณสาร โดยมีหน้าที่ให้บริการรับฝาก จัดเก็บเอกสาร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และบริการการ สืบค้น ถ่ายโอนเอกสารร่วมกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารไทยบุรี ให้บริการด้านไปรษณีย์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการให้บริการบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยใน 4 ระบบ คือ ระบบสารบรรณ อิเล็ทรอนิคส์ ระบบจัดเก็บ/ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ และระบบการจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิคส์ ระบบทะเบียนผู้มีอุปการะคุณ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ส่วนสารบรรณและอำนวยการ ได้พยายามคิด พยายามศึกษา และพยายามพัฒนา จัดวางระบบการบริหารงาน และระบบการให้บริการ เพื่อให้เป็นระบบที่ดี มีความเหมาะสม มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ (vision) ร่วมของทีมงานสารบรรณและอำนวยการ ใน 3 มิติ ที่สำคัญ คือ "มุ่งประโยชน์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้พอใจบริการ คนทำงานเป็นสุข"
      นอกจากนี้พนักงานของส่วนสารบรรณและอำนวยการ ทุกคนได้ตระหนักตลอดเวลาว่า "เราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์" และทุกคนมีความยินดี ีที่จะให้บริการ และอำนวย ความสะดวกแก่ทุกท่าน ด้วยความจริงใจ
ส่วนสารบรรณและอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทร.075-673700,3701-03,3706-3707,3712,3822-23 E-mail:dcg@wu.ac.th    ผู้พัฒนาระบบ