หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย ความเป็นมาเครือข่าย ฯ
  ความเป็นมา
คลิกเมนูย่อย โครงสร้างเครือข่าย ฯ
  โครงสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
คลิกเมนูย่อย สถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ฯ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  วิทยาลัยตาปี
  วิทยาลัยชุมชนระนอง
  วิทยาลัยชุมชนพังงา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
  วิทยาลัยศรีโสภณ
คลิกเมนูย่อย เครือข่ายย่อย C ทั้ง 8 เครือข่าย
  การผลิตบัณฑิต
  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐนราก
  บริการวิชาการ
  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  สหกิจศึกษา
  วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
2  คน  
 สถิติเดือนนี้
21  คน  
 สถิติปีนี้
1787  คน  
 สถิติทั้งหมด
28589  คน  
  IP : 3.236.8.46
8/9/2554

  >> ความเป็นมา
 
   

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเครือ

ข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 การกำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือ

ข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์ ( area approach ) ซึ่งมีข้อดีหลายประการ

ในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีโจทย์ในพื้นที่คล้าย ๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดรัฐบาล และผนวกกรุงเทพมหานคร

เข้าไว้ในภาคกลางเป็น 9 เครือข่าย และในระยะก่อตั้งเครือข่ายขอความร่วมมือสถาบันอุดม

ศึกษาทีมีศักยภาพและความพร้อมทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นหน่วยประสานงานกลางที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่าย ฯ

            การบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค  ตามมติของอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา  ได้แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้

            เครือข่าย A  คือ  คณะอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นกรรมการกลาง  แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(กกอ.)  ประกอบด้วย เลขาธิการ สกอ.  (ประธานอนุกรรมการ)  ประธานเครือข่ายอุดมศึกษา  (แม่ข่าย)  ภูมิภาค  9  เครือข่าย  และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (ทปอ./มรภ./มทร./สอท./สกด./สออ./สงป.)  เป็นอนุกรรมการทำหน้าที่หลัก  5  ด้านที่สำคัญ    

          1. ถ่ายทอดและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาผ่านทางเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น

          2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาฯ (เป็นการใช้ทรัพยากร/องค์ความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ผู้ประกอบการ  และชุมชนท้องถิ่น)

          3. ให้คำแนะนำการบริหารเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  เข้มแข็ง  และยั่งยืน

          4. เป็นศูนย์กลางรับทราบการรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่าย

          5. การติดตามประเมินผลเครือข่าย

           

            เครือข่าย B  คือ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค จำนวน  9  เครือข่ายทั่วประเทศ (มหาวิทยาลัย/สถาบันหลักในเขตพื้นที่)

          1. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          2. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

          3. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          4. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

          5. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา 

          6. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

          9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

            ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายภูมิภาค  (เครือข่าย C) นี้จะประกอบด้วย  1) อธิการบดีสถาบันแม่ข่ายเป็นประธานกรรมการ  2) อธิการบดีสถาบันสมาชิกหลักในเขตพื้นที่  3) ผู้แทน สกอ. 4) ผู้แทนภาคเอกชน  องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  5)  ผู้แทนชุมชน  ผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ  โดย สกอ. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคนี้

            เครือข่าย C  คือ  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อยอุดมศึกษาภูมิภาค  ซึ่งเป็นเครือข่ายบริหารเชิงประเด็น/เรื่องเฉพาะ  (Issue-Based  Network)  คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายย่อยอุดมศึกษาภูมิภาค ควรจะมีองค์ประกอบดังนี้  1)  อธิการบดีหรือผู้แทนสถาบันหลัก เป็นประธานอนุกรรมการ  2)  อธิการบดีหรือผู้แทนสถาบันหลักและวิทยาเขต  เป็นอนุกรรมการ  3) ผู้แทนภาคเอกชน  องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  และ  4) ผู้แทนชุมชน  ผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ

 

    

 

                

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0 7567 3805 โทรสาร 0 7567 3809 E-mail : us.hednet@gmail.com    ผู้พัฒนาระบบ