หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหน่วยงาน
  ภารกิจหลัก
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บุคลากร
  โครงสร้างการทำงาน
คลิกเมนูย่อย รวมโปรแกรมอรรถประโยชน์
  โปรแกรมอรรถประโยชน์
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มส่วนการเงินฯ
คลิกเมนูย่อย สิ่งที่ให้บริการ
  ยืม-คืนเงินยืมทดรอง
  เบิก-จ่ายเงินสดย่อย
  เบิกเงินสวัสดิการ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  รหัสบัญชีเงินเดือน
คลิกเมนูย่อย ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
  ระเบียบหลัก/ประกาศ/ข้อบังคับ
คลิกเมนูย่อย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  แบบลดหย่อนภาษีปี 2559
  คำแนะนำการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  แบบลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา
  เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหักได้ 2 เท่า
  ใบแสดงสิทธิยกเว้นเงินได้
  ใบแนบ ภงด.90,91
  มาตราการยกเว้นภาษีค่าซื้อบ้านหลังแรก
คลิกเมนูย่อย แบบการควบคุมภายใน
  หนังสือรับรอง-กรณีไม่พบจุดอ่อนนัยสำคัญ
  หนังสือรับรอง-กรณีพบจุดอ่อนนัยสำคัญ
  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ
  แบบประเมินการควบคุมภายใน
  แผนการปรับปรุง-ในงวดถัดไป
  รายงานผลการติดตาม-จากการปรับปรุงงวดก่อน
คลิกเมนูย่อย การประกันคุณภาพการศึกษา
  ประกันคุณภาพปี 2551
  ประกันคุณภาพปี 2552
  ประกันคุณภาพปี 2550
คลิกเมนูย่อย เงินกู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์
  เอกสารเงินกู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมหักภาษี ฝากไฟล์
  ใบลาออกกองทุนสะสมสมทบ
  ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  ผลการดำเนินงานรายเดือน
  งบส่วนของสมาชิก-นายจ้าง
  แบบคำนวณภาษีเพื่อการลงทุน
  โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี 2555
คลิกเมนูย่อย ธนาคารและสหกรณ์ฯ
  link
คลิกเมนูย่อย รายงานทางการเงิน
  รายงานของหน่วยต่าง ๆ
คลิกเมนูย่อย Download
  โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี
  โปรแกรมล่วงเวลาระบบเก่า
คลิกเมนูย่อย workflow
  ส่วนการเงินและบัญชี
คลิกเมนูย่อย งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ สตง.
  รายงานของผู้สอบบัญชี
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมค่าใช้จ่าย
  โปรแกรมค่าใช้จ่าย
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมค่าใช้จ่าย
คลิกเมนูย่อย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ
  ตราสารหนี้
  ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10
  ผสมหุ้มไม่เกินร้อยละ 25
  ผสมหุ้น&FIFไม่เกินร้อยละ25
  ตราสารทุน
คลิกเมนูย่อย ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง-ระบบบริการรกลาง
  ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง-ระบบบริการกลาง
คลิกเมนูย่อย รายชื่อสมาชิกกองทุนพ้นสภาพมีสิทธิ์สมัครใหม่
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กันยายน 2556
  พฤศจิกายน 2555-ปัจจุบัน
  ตุลาคม 2556
คลิกเมนูย่อย ฝากที่เก็บไฟล์
  ผลกองทุนปี 59
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมรับเงินทั่วไป
  โปรแกรมควบคุมใบเสร็จ-ทั่วไป
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
96  คน  
 สถิติเดือนนี้
2976  คน  
 สถิติปีนี้
17872  คน  
 สถิติทั้งหมด
216398  คน  
  IP : 54.196.84.221
8/9/2554

  >> เบิก-จ่ายเงินสดย่อย
 
   เงินสดย่อย หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยจ่ายเป็นเงินสดครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

ขั้นตอนการยืมเงินสดย่อยและเอกสารประกอบ
1. กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ยืมยื่นใบยืมเงินสดย่อย ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมเอกสารการอนุมัติ ที่ส่วนการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถรับเงินสดได้ทันที
2. กรณีเบิกเงินเมื่อได้สำรองจ่ายไปแล้ว
ให้ผู้ยืมยื่นเอกสารการจ่ายพร้อมแนบใบแบิก/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย ซึ่งผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ที่ส่วนการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถรับเงินสดได้ทันที

ขั้นตอนการคืนเงินสดย่อยและเอกสารประกอบการคืนเงิน
ให้ผู้ยืมยื่นเอกสารการจ่ายพร้อม
แนบใบเบิก/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย พร้อมกรอกรายละเอียดค่าใช้ใช้จ่าย ในใบยืมเงินสดย่อย เงินคงเหลือ(ถ้ามี) ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ส่งที่ส่วนการเงินและบัญชี โดยต้องดำเนินการคืนเงินสดย่อย ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันยืมเงินทดรอง

Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
พัฒนาระบบโดยฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ผู้พัฒนาระบบ