หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหน่วยงาน
  ภารกิจหลัก
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บุคลากร
  โครงสร้างการทำงาน
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มต่างๆ
  เบิก/คืนสมุดใบเสร็จรับเงิน
  เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร
  ใบสรุปการรับเงิน
  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
  เบิกค่ารักษาพยาบาล
  ใบสำคัญรับเงิน
  เบิกจ่ายเงินสดย่อย
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  ใบมอบฉันทะ
  เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย
  ขออนุมัติดำเนินโครงการการบริการวิชาการ
  รายงานสภาพหนี้
  แจ้งความประสงค์บริจาคเงิน
  ใบสำคัญรับเงิน(กรณีการรับเงินวิจัยจากภายนอก)
  ใบแจ้งขอนำเงินงบประมาณเข้าระบบ mis และขอใบเสร็จรับเงิน
  ใบลาออกกองทุนสะสมสมทบ
  แบบรายการค่าลดหย่อนภาษีปี 2557
  ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา (PDF)
  ใบบันทึกการทำงานล่วงเวลา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
  ใบรับรองแทนใบเสร็จ
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบมอบฉันทะ
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แบบรายงานการเดินทางไปฏิบัติ
  ใบยืมเงินสดย่อย
  ใบเบิกเงินสดย่อย
  ใบยืมเงินทดรอง
  ใบคืนเงินทดรอง
  แบบบันทึกขอใช้รถยนต์
  ฟอร์มลดหย่อนภาษี
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มใช้ในหน่วยงาน
  ยกเลิกวันลา
  ใบขอรถ
  ลงเวลาขอหยุดทดแทน
  ลาป่วย-กิจ-คลอดบุตร
  ลาพักผ่อน
  ลาหยุดทดแทน
  หนังสือขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
คลิกเมนูย่อย สิ่งที่ให้บริการ
  ยืม-คืนเงินยืมทดรอง
  เบิก-จ่ายเงินสดย่อย
  เบิกเงินสวัสดิการ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  รหัสบัญชีเงินเดือน
คลิกเมนูย่อย ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
  ระเบียบหลัก/ประกาศ/ข้อบังคับ
คลิกเมนูย่อย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  แบบรายการค่าลดหย่อนปี 2556
  แนะนำยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  แนะนำการกรอกยอดเงินกองทุนฯ
  แบบลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา
  เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหักได้ 2 เท่า
  ใบแสดงสิทธิยกเว้นเงินได้
  ใบแนบ ภงด.90,91
คลิกเมนูย่อย แบบการควบคุมภายใน
  หนังสือรับรอง-กรณีไม่พบจุดอ่อนนัยสำคัญ
  หนังสือรับรอง-กรณีพบจุดอ่อนนัยสำคัญ
  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ
  แบบประเมินการควบคุมภายใน
  แผนการปรับปรุง-ในงวดถัดไป
  รายงานผลการติดตาม-จากการปรับปรุงงวดก่อน
คลิกเมนูย่อย การประกันคุณภาพการศึกษา
  ประกันคุณภาพปี 2551
  ประกันคุณภาพปี 2552
  ประกันคุณภาพปี 2550
คลิกเมนูย่อย เงินกู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินคอมพิวเตอร์
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมหักภาษี ฝากไฟล์
  ใบลาออกกองทุนสะสมสมทบ
  ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  ผลการดำเนินงานรายเดือน
  งบส่วนของสมาชิก-นายจ้าง
  แบบคำนวณภาษีเพื่อการลงทุน
  โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี 2555
คลิกเมนูย่อย ธนาคารและสหกรณ์ฯ
  ธนาคาร
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  ดอกเบี้ยธนาคาร
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  โปรแกรมคำนวณผ่อนบ้าน/รถยนต์
  สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
คลิกเมนูย่อย รายงานทางการเงิน
  รายงานของหน่วยต่าง ๆ
คลิกเมนูย่อย Download
  โปรแกรมล่วงเวลาระบบเก่า
คลิกเมนูย่อย workflow
  ส่วนการเงินและบัญชี
คลิกเมนูย่อย งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ สตง.
  รายงานของผู้สอบบัญชี
  rabeb 2553
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมค่าใช้จ่าย
  โปรแกรมค่าใช้จ่าย
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมค่าใช้จ่าย
คลิกเมนูย่อย ชุดอบรมโปรแกรม
  โปรแกรมเงินสดย่อย
คลิกเมนูย่อย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ
  ตราสารหนี้
  ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10
  ผสมหุ้มไม่เกินร้อยละ 25
  ผสมหุ้น&FIFไม่เกินร้อยละ25
  ตราสารทุน
คลิกเมนูย่อย อัตราผลตอบแทนสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คลิกเมนูย่อย ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง-ระบบบริการรกลาง
  ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง-ระบบบริการกลาง
คลิกเมนูย่อย รายชื่อสมาชิกกองทุนพ้นสภาพมีสิทธิ์สมัครใหม่
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กันยายน 2556
  ตุลาคม 2556
  พฤศจิกายน 2555-ปัจจุบัน
คลิกเมนูย่อย รวมโปรแกรมอรรถประโยชน์
  โปรแกรมอรรถประโยชน์
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
12  คน  
 สถิติเดือนนี้
305  คน  
 สถิติปีนี้
33340  คน  
 สถิติทั้งหมด
128519  คน  
  IP : 54.167.242.224
8/9/2554

  >> เบิกเงินสวัสดิการ
 
   

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร


1. ให้ผู้เบิกเงินสวัสดิการ ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

2. แนบหลักฐานการเบิกจ่าย

3. แนบใบเบิก/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย

4. ส่งส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน และสิทธิการเบิก

5. ยื่นเรื่องเบิกจ่ายเงินสดย่อย ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงิน

Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
พัฒนาระบบโดยฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ผู้พัฒนาระบบ