หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหน่วยงาน
  ภารกิจหลัก
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บุคลากร
  โครงสร้างการทำงาน
คลิกเมนูย่อย รวมโปรแกรมอรรถประโยชน์
  โปรแกรมอรรถประโยชน์
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มส่วนการเงินฯ
คลิกเมนูย่อย สิ่งที่ให้บริการ
  ยืม-คืนเงินยืมทดรอง
  เบิก-จ่ายเงินสดย่อย
  เบิกเงินสวัสดิการ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  รหัสบัญชีเงินเดือน
คลิกเมนูย่อย ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
  ระเบียบหลัก/ประกาศ/ข้อบังคับ
คลิกเมนูย่อย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  แบบลดหย่อนภาษีปี 2559
  คำแนะนำการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  แบบลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา
  เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหักได้ 2 เท่า
  ใบแสดงสิทธิยกเว้นเงินได้
  ใบแนบ ภงด.90,91
  มาตราการยกเว้นภาษีค่าซื้อบ้านหลังแรก
คลิกเมนูย่อย แบบการควบคุมภายใน
  หนังสือรับรอง-กรณีไม่พบจุดอ่อนนัยสำคัญ
  หนังสือรับรอง-กรณีพบจุดอ่อนนัยสำคัญ
  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ
  แบบประเมินการควบคุมภายใน
  แผนการปรับปรุง-ในงวดถัดไป
  รายงานผลการติดตาม-จากการปรับปรุงงวดก่อน
คลิกเมนูย่อย การประกันคุณภาพการศึกษา
  ประกันคุณภาพปี 2551
  ประกันคุณภาพปี 2552
  ประกันคุณภาพปี 2550
คลิกเมนูย่อย เงินกู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์
  เอกสารเงินกู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมหักภาษี ฝากไฟล์
  ใบลาออกกองทุนสะสมสมทบ
  ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  ผลการดำเนินงานรายเดือน
  งบส่วนของสมาชิก-นายจ้าง
  แบบคำนวณภาษีเพื่อการลงทุน
  โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี 2555
คลิกเมนูย่อย ธนาคารและสหกรณ์ฯ
  link
คลิกเมนูย่อย รายงานทางการเงิน
  รายงานของหน่วยต่าง ๆ
คลิกเมนูย่อย Download
  โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี
  โปรแกรมล่วงเวลาระบบเก่า
คลิกเมนูย่อย workflow
  ส่วนการเงินและบัญชี
คลิกเมนูย่อย งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ สตง.
  รายงานของผู้สอบบัญชี
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมค่าใช้จ่าย
  โปรแกรมค่าใช้จ่าย
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมค่าใช้จ่าย
คลิกเมนูย่อย รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ
  ตราสารหนี้
  ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10
  ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25
  ผสมหุ้น&FIFไม่เกินร้อยละ25
  ตราสารทุน
คลิกเมนูย่อย ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง-ระบบบริการรกลาง
  ค่าล่วงเวลาลูกจ้าง-ระบบบริการกลาง
คลิกเมนูย่อย รายชื่อสมาชิกกองทุนพ้นสภาพมีสิทธิ์สมัครใหม่
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กันยายน 2556
  พฤศจิกายน 2555-ปัจจุบัน
  ตุลาคม 2556
คลิกเมนูย่อย ฝากที่เก็บไฟล์
  ผลกองทุนปี 59
  นิยามเงินยืม
คลิกเมนูย่อย โปรแกรมรับเงินทั่วไป
  โปรแกรมควบคุมใบเสร็จ-ทั่วไป
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
5  คน  
 สถิติเดือนนี้
165  คน  
 สถิติปีนี้
1247  คน  
 สถิติทั้งหมด
248230  คน  
  IP : 54.80.175.56
8/9/2554

  >> เบิกเงินสวัสดิการ
 
   

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร


1. ให้ผู้เบิกเงินสวัสดิการ ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

2. แนบหลักฐานการเบิกจ่าย

3. แนบใบเบิก/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย

4. ส่งส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน และสิทธิการเบิก

5. ยื่นเรื่องเบิกจ่ายเงินสดย่อย ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงิน

Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
พัฒนาระบบโดยฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ผู้พัฒนาระบบ