หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับหน่วยงาน
  สารจากผู้อำนวยการ
  ปณิธาน
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  คณะกรรมการหลักสูตร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร Ph.D.
  หลักสูตร
  ปรัชญาหลักสูตร
  วัตถุประสงค์
  แผนการศึกษา
  โครงสร้างหลักสูตร
  การจัดการเรียนการสอน
  ระบบสนับสนุนการเรียน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  การรับสมัคร
  อาจารย์ผู้สอน
  อาจารย์ที่ปรึกษา Thesis
  การสอบวัดคุณสมบัติ
  ขั้นตอนการทำ Thesis
  หัวข้อThesis รุ่น1
  หัวข้อThesis รุ่น2
  ทำเนียบนักศึกษา รุ่น1
  ทำเนียบนักศึกษา รุ่น2
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร M.B.A.
  แนะนำหลักสูตร
  วิสัยทัศน์
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  การจัดการเรียนการสอน
  หลักสูตรและแผนการสอน
  อาจารย์ผู้สอน
  การรับสมัคร
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ทำเนียบนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มและคำร้อง
  การศึกษาอิสระ
  วิทยานิพนธ์
  ขอสอบประมวล
  ขอสำเร็จการศึกษา
  คำร้องงานทะเบียน
  อื่นๆ
คลิกเมนูย่อย Thesis/IS
  กระบวนการศึกษาอิสระ
  Advisor-ความชำนาญ
  หัวข้อ IS
  หัวข้อ Thesis
  นักศึกษารอกำหนดที่ปรึกษาใหม่
  Template-IS
   IS มหาบัณฑิต(MBA)
  IS มหาบัณฑิต(MM)
  ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  Thesis ของมหาบัณฑิต
  โครงสร้างการทำแผนธุรกิจ
  รูปแบบบทความวิจัย
  ข่าวการประชุมวิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปีการศึกษา 2556
  ภาคพิเศษ/56
  ปีการศึกษา 2557
คลิกเมนูย่อย รวมเว็บลิงค์
  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สำนักงานบัณฑิต มวล.
  ศูนย์บริการการศึกษา มวล.
  มวล.นครศรีธรรมราช
  intranet
  Google
คลิกเมนูย่อย บุคลากร
  บุคลากรประจำโครงการฯ
คลิกเมนูย่อย ตารางเรียนภาคที่ 3/58
  MBA 28 Nakhon
  MBA 28 Surat
  MBA 29 Nakhon
  MBA 29 Surat
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
9  คน  
 สถิติเดือนนี้
269  คน  
 สถิติปีนี้
2080  คน  
 สถิติทั้งหมด
200843  คน  
  IP : 54.80.175.56
8/9/2554

  >> ทำเนียบนักศึกษา รุ่น1
 
   

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555

              

จีระนันท์ ทองสมัคร
Jeeranan Thongsamak

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ผู้ช่วยวิจัย

-

E-mail: jeeranan.th@walailak.net

 

  
                

ธีรเดช รักไทย
Theeradej Rakthai

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
E-mail: theeradej.ra@walailak.net

               

นุชนารถ กฤษณรมย์
Nuchanart Kitsanarom

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail: nudchanart.ki@walailak.net


                

ปาริฉัตร ศรีหะรัญ
Parichat Sriharan

บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail: parichat.sr@walailak.net

                   

นวลรัตน์ ว่องก๊ก
Nuanrath Wangkok

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
E-mail: nuanrath.wo@walailak.net

                                                

                                           

นางสาวสารภี ชนะทัพ
SaRapee Chanatup

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

E-mail: sarapee.ch@walailak.net

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ
โทร.075-672203,672208 โทรสาร.075-672202    ผู้พัฒนาระบบ