หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

          กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
          ดร.ไพบูลย์  ประโมจนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขคพัทลุง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning (PBL) และได้เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ประกอบด้วย
     1.  ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน                                  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
     2.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เกียรติกำจร  กุศล       สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
     3.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปิยะพงศ์  โชติพันธุ์     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     4.  ดร.โอภาส  ตันติฐากูร                              สำนักวิชาวิทยาศาสตร์    
          ทั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้อาจารย์คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม SC 1218 อาคารวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีอาจารย์ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ในการอบรมครั้งนี้อาจารย์ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยาย/ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ตลอดจนได้ฝึกปฎิบัติจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ PBL และการจัดอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

   วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2553

ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทร. -66-7567 -3790 แฟกซ์ +66-75673756    ผู้พัฒนาระบบ