หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: หลักฐานอ้างอิง องค์ประกอบที่ 6 SAR 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

   ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   ข้อ 1
   6.1-1-1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
   6.1-1-2) ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2553-2257 กับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   6.1-1-3) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ หน้า 263-271)
   6.1-1-4) เว็บไซต์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
  
   ข้อ 2
   6.1-2-2.1-1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพลงบอก : ศาสตร์-ศิลป์ที่ควรรู้และบทบาทของครูผู้ส่งเสริม
   6.1-2-2.1-2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค
   6.1-2-2.1-3) โครงการสัมมนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์
   6.1-2-2.1-4) โครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานฯ
   6.1-2-2.1-5) โครงการเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานฯ
   6.1-2-2.1-6) โครงการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-2-2.1-7) โครงการบริการข้อมูลนำชมโบราณสถานตุมปังแก่สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
   6.1-2-2.2-1) คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-2-2.2-2) คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
   6.1-2-2.2-3) โครงการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-2-2.2-4) โครงการประกวดร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-2-2.2-5) โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
   6.1-2-2.2-6) กิจกรรมทอดกฐิน
   6.1-2-2.2-7) กิจกรรมล้ออายุท่านพุทธทาส
   6.1-2-2.2-8) กิจกรรมวันสงกรานต์


   ข้อ 3
   6.1-3-1) โครงการผลิตรายการวิทยุปริทัศน์วัฒนธรรม
   6.1-3-2) โครงการผลิตรายการวิทยุเพลินภาษากับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
   6.1-3-3) โครงการผลิตรายการวิทยุลักเลงภาษา
   6.1-3-4) โครงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ “คุ้ยภาษาหาสาร”
   6.1-3-5) โครงการผลิตสื่อสารคดีชุดการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ : โนรา และกาหลอ
   6.1-3-6) ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในนามอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในรอบปีงบประมาณ 2555 ประมาณ 10 รายการ
   6.1-3-7) เว็บไซต์ตุมปัง
   6.1-3.8) เว็บไซต์อาศรมวัฒนธรรม
   6.1-3-9) กิจกรรมจัดนิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2555


  ข้อ 4
   6.1-4-4.1-1) แบบประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพลงบอก : ศาสตร์-ศิลป์ที่ควรรู้และบทบาทของครูผู้ส่งเสริม
   6.1-4-4.1-2) แบบประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค”
   6.1-4-4.1-3) แบบประเมินโครงการสัมมนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์
   6.1-4-4.1-4) แบบประเมินโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานฯ
   6.1-4-4.1-5) แบบประเมินโครงการเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานฯ
   6.1-4-4.1-6) แบบประเมินโครงการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-4-4.1-7) หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา
   6.1-4-4.2-1) แบบประเมินโครงการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-4-4.2-2) แบบประเมินโครงการประกวดร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-4-4.2-3) แบบประเมินโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
   6.1-4-4.2-4) แบบประเมินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนกิจการนักศึกษา   ข้อ 5
   6.1-5-5.1-1) ข้อมูลแบบสอบถามและข้อเสนอแนะจากโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานฯ
   6.1-5-5.1-2) ข้อมูลแบบสอบถามและข้อเสนอแนะจากโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานฯ
   6.1-5-5.1-3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย
   6.1-5-5.1-4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพลงบอก : ศาสตร์ศิลป์ที่ควรรู้และบทบาทของครูผู้ส่งเสิรม
   6.1-5-5.1-5) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์” 
   6.1-5-5.1-6) ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โดยบูรณาการกับสำนักวิชาต่าง ๆ
   6.1-5-5.2-1) แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาและบุคลากรในโครงการ    ต่าง ๆ
   6.1-5-5.2-2) คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ
   6.1-5-5.2-3) ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมวันภาษาไทย...วลัยลักษณ์
   6.1-5-5.2-4) ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์...สืบสานประเพณี
   6.1-5-5.2-5) ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ
   6.1-5-5.2-6) ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานฯ


   ข้อ 6
   6.1-6-1) หนังสือพระราชทานถ้วยรางวัลเพลงบอกอาชีพ
   6.1-6-2) หนังสือพระราชทานถ้วยรางวัลดนตรีไทย
   6.1-6-3) รายละเอียดโครงการและรายชื่อกรรมการตัดสินการประกวดร้อยกรอง การประกวดเพลงบอก และดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานฯ


   ตัวบ่งชี้ สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
   ข้อ 1
   10-1-1) แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2555 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
   10-1-2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
   10-1-3) หลักฐานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
   10-1-4) หนังสืออนุมัติและรายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
   10-1-5) แบบประเมินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
   ข้อ 2
   10-2-1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
  
   ข้อ 3
   10-3-1) คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555
   10-3-2) แผนยุทธศาสตร์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
   10-3-3) โครงการประกวดร้อยกรองตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – 2555
   10-3-4) โครงการเพลงบอกเยาวชนตั้งแต่ พ.ศ.2545 – 2555
   10-3-5) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ พ.ศ.2549 -2555


   ข้อ 4
   10-4-1) แผนการดำเนินงานด้านอุทยานโบราณคดี
   10-4-2) แผ่นพับโบราณสถานตุมปัง
   10-4-3) หนังสือและสื่อวีดิทัศน์ “มะโย่ง”
   10-4-4) โครงการส่งเสริมเพลงพื้นบ้านภาคใต้ ประเภทเพลงบอก


   ตัวบ่งชี้ สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
   ข้อ 1

   11-1-1) บันทึกข้อความ เรื่อง การแต่งกายชุดปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   11-1-2) ภาพถ่ายแสดงการแต่งกายชุดผ้าไทยคดกริชสีม่วง
   11-1-3) โครงการทอดกฐิน ประจำปี 2555
   11-1-4) โครงการและกำหนดการ กิจกรรมสัปดาห์วลัยลักษณ์...รักษ์สุขภาพ 
  
   ข้อ 2
   11-2-1) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2553-2557
   11-2-2) ผลการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - 2555  


   ข้อ 3
   11-3-1) เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
   11-3-2) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญร่วมปลูกดอกทานตะวัน เพื่อร่วมสร้างทุ่งทานตะวันที่สวยงามและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 เลขที่ ศธ 57700300/ว 170
   11-3-3) ภาพถ่ายการเข้าร่วมปลูกดอกทานตะวันและทุ่งดอกทานตะวันบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   11-3-4) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555 หน้า 95-97)


   ข้อ 4
   11-4-1) คำสั่งมหาวิทยาลัย ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานวันลอยกระทง
   11-4-2) ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์
   11-4-3) ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ
   11-4-4) ประกาศการประกวดร้อยกรองเนื่องในประเพณีวันลอยกระทง
   11-4-5) กิจกรรมประกวดเทพีนพมาศ
   11-4-6) แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาและบุคลากรในด้านศิลปะและวัฒนธรรม


   ข้อ 5
   11-5-1) สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม


   วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2556

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร. (075) 673759
นายอวยพร เรืองศรี โทรศัพท์ (075) 673759 โทรสาร (075) 673756     ผู้พัฒนาระบบ