หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: เชิญร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี ดังนี้

๑.ประกวดนพมาศ
๒.ประกวดกระทง
๓.ประกวดเขียนเรียงความสดของนักศึกษา มวล. (สมัครภายในวันที่ ๗ พ.ย.เขียนวันที่ ๘ พ.ย. รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
๔.ประกวดขับกลอนหนัง(ตะลุง)ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เนื้อหาประเพณีลอยกระทง ความยาวไม่เกิน ๕ นาที รางวัลเหมือนกับเขียนเรียงความสด
๕.การเล่น(แสดง)หนัง(ตะลุง) คณะหนังรุ่งวิเชียร เสียงทอง หนังรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เลิกประมาณ ๒.๐๐ น.
๖.การแสดงดนตรีลูกทุ่ง วงลูกทุ่งวลัยลักษณ์ ถึงเที่ยงคืน

สนใจสมัครกิจกรรม ๑ และ ๒ ติดต่อ ส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา สนใจสมัคร กิจกรรมที่ ๓ และ ๔ ติดต่ออาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. ๐๗๕-๖๗๒-๕๐๘-๑๐

   วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2554

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com    ผู้พัฒนาระบบ