หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: ศรีวิชัย เครือข่ายการค้า และวีรบุรุษ: อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย - 25 พฤศจิกายน 2553
“ศรีวิชัย เครือข่ายการค้า และวีรบุรุษ: อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย”
“Srivijaya, Jaringan-Dagang, dan Pahlawan: Studi Indonesia di Thailand”

22-26 พฤศจิกายน 2553
นิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

22-26 พฤศจิกายน 2553
เทศกาลภาพยนตร์อินโดนีเซียร่วมสมัย, นิทรรศการอินโดนีเซียศึกษา และนิทรรศการ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย

25 พฤศจิกายน 2553
การสัมมนาทางวิชาการ, การแสดงดนตรีกาเมลัน, นาฏศิลป์อินโดนีเซีย และนาฏศิลป์ไทย

-กำหนดการงานสัมมนาทางวิชาการ 25 พฤศจิกายน 2553-
รายการช่วงเช้า

08.00 ลงทะเบียน
08.30-09.30 พิธีเปิด
-คำกล่าวต้อนรับ: อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-คำกล่าวต้อนรับ: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-คำกล่าวรายงาน: คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
-คำกล่าวเปิด: เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

09.30-09.50 การเปิดตัวโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย-อินโดนีเซีย
-ไรน์ฮาร์ด ซิราอิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-กาตุส สุสันโต, มหาวิทยาลัยมาลัง
-ศ.ดร.ดิดิค์ สุลิสตยันโต, ผู้ช่วยทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สถานทูตอินโดนีเซียประจำ
ประเทศไทย

09.50-10.00 อาหารว่าง

ห้องโฮมเธียเตอร์
10.00-11.00 ปาฐกถานำ
-เฮรู วิจักโซโน, กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา
-ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นักวิชาการอาวุโสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ห้องโฮมเธียเตอร์
11.00-12.00 สายสัมพันธ์ชวา: ดนตรีและศิลปะในสังคมเอเชีย
-ดร.วากิโอโน สุนารโต, “Between the Shared Historical Heritage and the New World: the Next Challenge for Asian Art High Education”
-ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิต, “เพลงไทยออกภาษาชวา: จากอิทธิพลของเครื่องดนตรีมาสู่ทำนองเพลงไทย”
-ดำเนินรายการโดย ไพลดา ชัยศร

ห้องระเบียงบรรณ
11.00-12.00 อยุธยา ปาตานี บันเต็น: มหานครเมืองท่าในเครือข่ายการค้าและปัญญาชน
-ดร.ดินาร์ บุญธรรม, “ประมวลกฎหมายแบบจารีตของรัฐสุลต่านบันเต็นในชวาภาคตะวันตก: ความสำคัญในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์”
-ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์, “ไทยและหมู่เกาะอินโดนีเซียในยุคต้นสมัยใหม่: กรณีความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับปัตตาเวียในคริสต์ศตวรรษที่ 17-18”
-ดร.นุมาน หะยีมะแซ, “ฮารอมัยนฺกับเครือข่ายปัญญาชนปตานีและอินโดนีเซีย”
-ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

รายการในช่วงบ่าย
ห้องโฮมเธียเตอร์
13.00-14.00 ศาสนา เพศสภาพ และชนกลุ่มน้อย: ภาพยนตร์ไทยและอินโดนีเซียร่วมสมัย
-ลาสจา เอฟ. สุสัตโย, ผู้กำกับภาพยนตร์อินโดนีเซีย
-ภาณุ อารี, “Islam and Filmmaking”
-สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, “ผู้หญิงบนแผ่นฟิล์มอินโดนีเซียกับการต่อรองอำนาจแห่งเพศ ‘จากยุคระเบียบใหม่ถึงปัจจุบัน’ ”
-ดำเนินรายการโดย จิรวัฒน์ แสงทอง

ห้องระเบียงบรรณ
13.00-14.00 ภาพร่างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: สุมาตราบางมุมมอง
-ลินดา คริสตันตี, “Sastra dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Pasca Soeharto”
-อรอนงค์ ทิพย์พิมล, “อนาคตของอาเจะห์หากไม่มีศูนย์รวมจิตใจ: การกลับสู่มาตุภูมิของฮาซัน ดี ตีโร ผู้นำขบวนการอาเจะห์เอกราช”
-อลิสา หะสาเมาะ, “คาโรบาตัก (Karo Batak): ชนเผ่าผู้มั่งคั่งทางวัฒนธรรม”
-ดำเนินรายการโดย ไรน์ฮาร์ด ซิราอิต

14.00-14.10 อาหารว่าง

ห้องโฮมเธียเตอร์
14.10-15.10 หวนพินิจกระแสหลัก: ประวัติศาสตร์ชาตินิยมและวีรบุรุษอินโดนีเซีย
-นพปฎล กิจไพบูลย์ทวี, “สัมมนาประวัติศาสตร์: การยึดครองของประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม”
-สลิลทิพ แซ่ด่าน, “การสร้างภาพคาร์ตินีโดยข้าราชการชาวดัตช์: ภาพของสตรีผู้บุกเบิกการศึกษาแบบตะวันตกสู่ผู้หญิงพื้นเมืองชวา”
-อุมาพร พิชัยรักษ์, “การประดิษฐ์สร้างวีรบุรุษ: ภาพลักษณ์เจ้าชายทีปนครในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย”
-ดำเนินรายการโดย อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์

ห้องระเบียงบรรณ
14.10-15.10 ทัศนียภาพจากชายขอบ: วัฒนธรรมการเขียนอินโดนีเซีย
-ธิยารัตน์ พูลพิพัฒน์, “ชาวจีนอินโดนีเซีย: จากชาวอาณานิคมสู่ชาวอินโดนีเซีย”
-ทิวาพร จันทร์แก้ว, “ ‘ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย’ ในนวนิยายของปราโมทยา อนันตา ตูร์”
-อัจจิมา แสงรัตน์, “อารมณ์ต้องห้าม: เพศ ศาสนา และความรักในนวนิยายโดยนักเขียนสตรีอินโดนีเซียร่วมสมัย”
-ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ

16.00-16.30 กล่าวสรุปการสัมมนา: รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์

รายการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในช่วงค่ำ: นาฎศิลป์อินโดนีเซียและนาฏศิลป์ไทย (อาคารไทยบุรี)

18.00-19.00 การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18.00-18.30 การแสดงดนตรีกาเมลัน
18.30-19.00 นาฏศิลป์อินโดนีเซีย
19.00-20.00 การแสดงโขน ชุดยกรบใหญ่ (โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์)


   วันที่ประกาศ : 03 พ.ย. 2553

โครงการภูมิภาคศึกษา (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ +66 75-672002-3 โทรสาร+ 66 75-672001     ผู้พัฒนาระบบ