หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: ม.วลัยลักษณ์ ปลูกข้าว 60 ไร่ เพื่อการเรียนการสอน วิจัย สืบสานประเพณี

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ร่วมกันหว่านข้าว ในโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน การสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 11 บนพื้นที่ 60 ไร่ บริเวณแปลงทำนาด้านทิศเหนือ สระน้ำหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวถึงการดำเนินโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน การสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ว่า เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจที่พอเพียง อีกทั้งสนองพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาด้วย


โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการปลูกข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกประมาณ 60 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์นางกลายซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 10 ไร่ ข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวน 45 ไร่ และอีก 5 ไร่ เป็นพื้นที่รองรับการเรียนการสอนและสร้างเสริมประสบการณ์การทำนาให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงสภาพดินเพื่อขยายแปลงนาเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ไร่


อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวของ ม.วลัยลักษณ์ ยังคงปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกที่ผลิตในฟาร์มมหาวิทยาลัย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสอดแทรกประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับข้าว เช่น การหว่านข้าว การทำขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว และพิธีรวบข้าว เพื่อต้องการให้นักศึกษา บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนา


สำหรับกิจกรรมในพิธีหว่านข้าวในครั้งนี้ยังมีการทำพิธีบูชาพระแม่โพสพ กิจกรรมการแทงสัก การบรรยายหัวข้อ "วิถีชาวนาไทย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ การแสดงจากชมรมนาฎศิลป์ และกิจกรรมการแข่งขันดำนา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น


ประมวลภาพ
ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยนายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนประชาสัมพันธ์


   วันที่ประกาศ : 15 ต.ค. 2558

::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ