หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยฯ

 
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 3


โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และอาจารย์รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกันต้อนรับพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ที่ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวถึงโครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยฯว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานหรือCBL ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถเพิ่มสมรรถนะให้แก่คนทำงานได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญจะทำให้ผู้เข้าอบรมและวิทยากร มีความสุขไปด้วยกันด้วย อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าความรู้และสุขภาพ ความเจ็บป่วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิทยาการต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปมาก คนและปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนมากขึ้น หมออนามัยและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ วิธีการทำงานใหม่ที่ใช้แล้วได้ผลดี เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่สุด


นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มาสัมผัสกับความรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้กลับไปทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในศตวรรษที่ 21 ปัญหาทางด้านสาธารณสุข มีความซับซ้อนมากขึ้น การพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านสาธารณสุข เป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาบทบาทของหมออนามัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพหมออนามัย โดยขับเคลื่อนงานบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขหรือหมออนามัยในยุคสมัยใหม่ มีศักยภาพสูงมากพอในการสานพลังเครือข่ายทางปัญญาและพลังทางสังคมที่มีอยู่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบด้วยจิตวิญญาณของหมออนามัยที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์


ด้าน อาจารย์รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและกรณีศึกษาจากสถานการณ์ ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้บริบทเป็นฐาน จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 3 เดือน แบ่งช่วงเวลาในการเข้าเรียนเป็น 6 ช่วงเวลา ช่วงละ 3 วัน รวมทั้งสิ้น 18 วัน โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 – 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมและสำเร็จหลักสูตรพร้อมรับประกาศนียบัตร จำนวน 24 คน และครูพี่เลี้ยง 3 คน


ประมวลภาพ
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ 


   วันที่ประกาศ : 03 ธ.ค. 2558

::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ